13 Şubat 2014 Perşembe

Unutulmaz Mısralar

Cahilin fahri cem-i mal iledir
Arifin izzeti kemal iledir.
                                                               Ahi

İmrenme görüp mive-i bağın ümeranın
Kim sular anı gözleri yaşı fukaranın
                                            Kınalı-zade Alaaddin Ali Çelebi

Eline zer alup varsan “efendi, gel, buyur” derler
Eğer destin tehi varsan, efendiyi “uyur” derler
                                                        Bülbül Hasan Andelibî

Cihan-ara cihan içredür arayı bilmezler
Şu mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler.
                                                             Melami Bahri Dede

Cihanın nimetinden kendi ab ü danemiz yeğdir
Elin kâşanesinden kuşe-i viranemiz yeğdir.
                                                   Mahmut Abdülbaki (Baki)
Zulm ile akçeler alup zalim
Eyler inam halka minnet ile

  Cenneti almak olmaz akçe ile
  Girmek olmaz behişte rişvet ile

Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabadan gayri

  Dehr bir bazardır herkes metaın arz eder
  Ehl-i dünya sim ü zer, ehl-i hüner fazl u kemal

Dost biperva, felek birahm, devran bisükûn
Derd çok, hemdert yok, düşman kavi, tali zebun
                                                             
Dehr içinde bir yıkık divar görsen öyle bil
Bir Süleyman mülküdür kim çerh viran eylemiş…
                                                              Mehmed Fuzuli
Turfa dükkân-ı hikemdir bu kühen tak-ı felek
Ne ararsan bulunur derde devadan gayri
                                                               Ragıp Paşa

Sen bana gelmek muhal ü ben sana varmak baid
Kim hüma inmez yire, konmaz kebuter kabeye
                                                              Necati

Gördü Mecnun kim benî âdemde yok resm-i vefa
Vardı ol divane vahşilerle ülfet bağladı
                                                   Ahmed Şemseddin Hayali

 Hırlaşır bir lâşeye üşmüş nice yüz bin kilab
Biz de pay almak içün geldik bu gavgaa üstüne
                                                         Gelibolulu Huzuri

Makali ta’n-ı a’dadan ne gam erbab-ı irfana
Atarlar taşı elbette draht-ı meyvedar üzere
                                                  Alaşehirli Mustafa Makali

Mülk-i dünya kimseye kalmaz sonu berbad olur
Ey Muhibbi şöyle farz et kim Süleyman olmuşsun

Tac ü taht-ı saltanat berbad olur çün akıbet
Kendini alem seririnde Süleyman oldu tut
                                  Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi

Bize mülhid diyenin kendüde iman olsa
Dahleden dinimize bari müselman olsa
                                                        Hasan Çelebi Bahaî

Berk ü barından el çektik biz bu fani gülşenin
Mive-i maksud ister olsun ister olmasın.
                                                        Ahmed Dede

Sunar bir cam-ı memlu bin tehi peymaneden sonra
Döner vefk-i meram üzre felek amma neden sonra
                                           Süleyman Mazaki Mevlevi

Tevakkuf eyle bu baziçegehde Nailiya
Vera-yı perdede esrar var zuhur edecek
                                                      Mustafa Naili Kadim

Çeşm-i insaf kadar kâmile mizan olmaz
Kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz
                                                      Talibi Kadim (Bosnalı)


Halkı rencide eden âlemde
Kendi rencide olur son demde
                                                     Şeyhülislam Yahya


Elan bir ihtimal kaldı
İnsafın o yerde namı yok mu?
                                                                  Şeyh Galip

Ehl-i dil ârâm eder her kande kim rağbetlenür
Gâh olur gurbet vatan, gâhî vatan gurbetlenür.
                                                                  Hami-i Âmidî

Geçme namerd köprüsünden ko aparsın su seni
                                                                  Kırımlı Hicabi

Batıl hemişe batıl ü bihudedir veli
Müşkül budur ki suret-i hakdan zuhur ede

Dünyaya bu telaşın nedir ey esir-i nefs
Rahat bulur mu avret alan avret üstüne

Ebna-yı dehr her hünere aferin verir
Ya Rab bu aferin ne tükenmez hazinedir

Eğerçi köhne metaız revacımız yoktur
Revaca da o kadar ihtiyacımız yoktur.
                                                                 Yusuf Nabi

Kamil odur her nefes akıbet-endiş ola
Sonunu fikr etmeyen sonra peşiman olur
                                                                 Süleyman Nahifi

Hali bir bed-aslın ikbale tahavvül etmesün
Çünkü müstakbelde ya Fir’avn ü ya Nemrud olur
                                                                Nevres-i Kadim (Kerküklü)

Miyan-ı güft-ü gûda bed-meniş fiham eder kubhun
Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler
                                                                Koca Ragıp Paşa

Sunar bir câm-ı memlû bin tehi peymaneden sonra
Felek ehl-i dili şad eder ammâ neden sonra
                                                   Bosnalı Alaaddin Sabit

Her kimin olsa evinde dü zeni
Bozulurmuş o kişinin düzeni
                                                             Hüseyin Şakir

Kâse-i metrûk-i mey reng-i lebinden bellidir
Müflisin evvelki hali meşrebinden bellidir.
                                                            Yüsrî

Meşveretsiz kim ki bir iş işleye
Şol nedamet parmağın çok dişleye
                                                             Zarifî

XIX. Asır:
Avni nice ibraz-ı kemâl eylesün adem
Bir yerde ki hak söyleyeni dâra çekerler
                                                             Yenişehirli Hüseyin Avni

Ne sal iledir, ne mâl iledir
Beyim ululuk kemal iledir.
                                                              Esad  Muhlis Paşa

Gözlerim ebnâ-yı ademden o rütbe yıldı kim
İstemem ben fatiha tek çalmasınlar mezar taşımı
                                                              Heccav Mehmed Eşref Gelenbevi

Seda-yı sim ü zer meydan alınca
Sükûnet-yâb olur sair sadalar
                                                             Bursalı Eşref Paşa

Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harab
Eyler anı müdahene-i aliman harab
                                             Keçecizade İzzet Molla

Çok riyakar var veli görünür
İbn-i Mülcem iken Ali görünür
                                                             Osman Nuri Paşa (Diyarbekirli)

Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir
Elbette olur ev yıkanın hanesi viran

Ne kanuna ne cebr ü zûra, ne hunkara tabidir
Bu bendergehte herkes dirhem ü dinara tabidir

Bed asla necabet mi verir hiç üniforma
Zerduz palan vursan eşek yine eşektir.

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
Bir yerde ki yok nağmeni takdir edecek guş
Tazyi-i nefes eyleme tebdil-i makam et.

İdrak-i mealî bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.
                                                                  Ziya Paşa

Mecnun ile bir mekteb-i aşk içre okurduk
Ben Mushafı hatmettim o ve’l-leylî’de kaldı
                                                                  ?

İnsan oğlu hilebazdır kimse bilmez fendini
Her kime iyilik etsen sakla ondan kendini
                                                                  ?

Adam adamdır eğer olmaz ise bir pulu
Eşek yine eşektir atlastan olsa çulu
                                                                 ?     

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder